x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır;

1.1. Türk Standartları Enstitüsü, kuruma çeşitli bakanlık ve/veya kurumlarca detayları işin teknik şartnamesinin 2. Maddesinde verilen yönetmelik, protokol vb. yöntemle verilmiş ve verilecek olan işlerle ilgili araç kontrol hizmetlerinde; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde Araç Kontrol Merkezlerinin 36 aylığına gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacaktır.

1.2. Araç Kontrol Merkezlerinde LPG/CNG/LNG sızdırmazlık kontrolü ve montaj tespit kontrolü, ADR araç uygunluk kontrolü, ambulans araç muayenesi, tadilat yapılmış araçlardaki gerekli görülen uygunluk kontrolleri vb. işlemler in bir kısmı veya tamamı yapılacaktır. TSE tarafından tahsis edilen uzmanlar vasıtasıyla ile ilgili araç kontrollere gerçekleştirilecektir. TSE, işletme ile ilgili gider ve faaliyetlere karışmayacaktır.

1.3. İhale üzerinde kalan işletmeci, Araç Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek işletmeci hizmet bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi ve artan kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.4. Teklifler % oranları eksiltilmesi usulüyle verilecektir. Bu ihalede eksiltmedeki uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

1.5. İhaleye dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE de ücretsiz görülebilecektir. Ancak ihaleye katılım için 3. Maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınmak ve belgelendirilmek zorundadır.

2. İhale konusu işin yapılacağı yerler; ilan metninin sonunda verilen tabloda belirtilen yerler olup İstanbul’da 2(iki), diğer illerde birer adet tesis işletmesidir. İstekli, illerin tamamına veya birine veya birkaçına kısmi fiyat teklifi verebilir.

3. Şartnameler ve standart formları oluşturan ihale dokümanı TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi NO:112/A2-4K06 Bakanlıklar ANKARA veya TSE il müdürlükleri/temsilcilikleri/ koordinatörlüklerinin her hangi birinden ihale dokümanlarını 100,00 Türk Lirası bedelle satın alabilir. Kargo vb. şekilde doküman satışı yapılmayacaktır.

4. İhale 01/11/2016 tarihinde saat 14:30’da, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlık Toplantı Salonu Necatibey Caddesi No:112 A2 Blok Kat 4 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5. İhalenin her bir il için ayrı ayrı ve toplam tahmin edilen bedelleri ve bu bedellere göre hesaplanmış olan %3’lük geçici teminat tutarları tablo halinde ihale ilan metninin sonunda yer almaktadır.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır;

6.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

6.3.Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

6.4.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

6.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

6.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

6.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.1-6.2 ‘deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.8. İmza sirküleri vermek.

6.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

6.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.12 İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı kapsamındaki ilgili standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

6.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ibrası ve alındı belgesi ile belgelendirecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

6.17. İdareye iade edilecek Tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 150 (yüz elli) gün süreli banka teminat mektubu vermek.

6.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin standart formlarında formatı belirlenen teklif mektubu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

6.19. Teklif edilen işyerine ait biri içerden biri dışarıdan 2(iki) adet fotoğraf.

6.20. işyeri istekliye ait ise tapu fotokopisi, değil ise tapu fotokopisi ile kira (ya da ön kira) sözleşmesi. Ayrıca her durumda işyeri konumunu gösteren kroki veya haritanın teklif dosyasına konulması.

7. Teklifler 4 ncü Maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulüne uygun biçimde Türk Standardları Enstitüsü Necatibey Caddesi No:112/A24K05 Bakanlıklar ANKARA adresine teslim edilecektir. Teklifler ihale(son teklif verme) tarih ve saatine kadar bu adrese elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. İhale(son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

8. İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri;

Serkan İLDEŞ: sildes@tse.org.tr – 0 312 592 50 07/0 312 592 50 10

Rifat Emre ÖZER: reozer@tse.org.tr – 0 312 416 65 47

Sıra NoİllerTahmini bedel(36 aylık)Teminat Tutarı(%3)AKM Sınıfı1İstanbul-2(Avrupa-Asya)2.122.365,40 tl63.670,96 tlA2Ankara1.055.911,31 tl31.677,34 tlA3İzmir773.915,38 tl23.217,46 tlA4Antalya543.257,15 tl16.297,71 tlB5Bursaİhale dışıİhale dışıİhale dışı6Konyaİhale dışıİhale dışıİhale dışı7Adanaİhale dışıİhale dışıİhale dışı8Mersin297.611,54 tl8.928,35 tlB9Manisaİhale dışıİhale dışıİhale dışı10Gaziantep292.688,04 tl8.780,64 tlB11Hatay236.419,08 tl7.092,57 tlB12Muğla245.590,53 tl7.367,72 tlB13Balıkesir255.292,36 tl7.658,77 tlB14Aydın220.534,57 tl6.616,04 tlB15Denizli218.630,89 tl6.558,93 tlB16Kocaeli281.614,75 tl8.448,44 tlB17Kayseri234.229,06 tl7.026,87 tlB18Samsun193.310,85 tl5.799,33 tlB19Şanlıurfa149.299,25 tl4.478,98 tlB20Eskişehir147.667,18 tl4.430,02 tlB21Sakarya233.587,18 tl7.007,62 tlB22Tekirdağ121.933,41 tl3.658,00 tlB23Afyon109.701,15 tl3.291,03 tlB24K. Maraş109.740,82 tl3.292,22 tlB25Çanakkale108.791,95 tl3.263,76 tlB26Kütahya102.758,87 tl3.082,77 tlB27Çorum99.350,17 tl2.980,50 tlB28Isparta85.108,95 tl2.553,27 tlB29Tokat85.452,35 tl2.563,57 tlB30Trabzon110.231,61 tl3.306,95 tlB31Edirne78.897,68 tl2.366,93 tlB32Malatya94.824,79 tl2.844,74 tlB33Osmaniye72.367,08 tl2.171,01 tlB34Zonguldak87.733,54 tl2.632,01 tlB35Sivas82.242,07 tl2.467,26 tlB36Diyarbakır94.802,62 tl2.844,08 tlB37Burdur69.381,34 tl2.081,44 tlB38Uşak60.566,75 tl1.817,00 tlB39Kastamonu59.298,21 tl1.778,95 tlB40Ordu74.191,57 tl2.225,75 tlB41Kırklareli58.890,80 tl1.766,72 tlB42Erzurum67.841,47 tl2.035,24 tlB43Elazığ64.264,88 tl1.927,95 tlB44Nevşehir75.561,60 tl2.266,85 tlB45Aksaray70.103,51 tl2.103,11 tlB46Bolu57.730,23 tl1.731,91 tlB47Amasya51.451,50 tl1.543,54 tlB48Yozgat57.335,33 tl1.720,06 tlB49Düzce105.946,67 tl3.178,40 tlB50Adıyaman46.938,89 tl1.408,17 tlB51Niğde49.914,05 tl1.497,42 tlB52Karaman44.710,19 tl1.341,31 tlC53Van51.738,27 tl1.552,15 tlC54Giresun48.707,58 tl1.461,23 tlC55Mardin36.668,02 tl1.100,04 tlC56Rize42.232,14 tl1.266,96 tlC57Kırıkkale32.756,10 tl982,68 tlC58Karabük30.584,23 tl917,53 tlC59Bilecik34.239,93 tl1.027,20 tlC60Kırşehir31.751,87 tl952,56 tlC61Sinop27.948,99 tl838,47 tlC62Erzincan28.549,76 tl856,49 tlC63Yalova26.409,35 tl792,28 tlC64Batman30.423,92 tl912,72 tlC65Bartın29.292,54 tl878,78 tlC66Çankırı21.983,35 tl659,50 tlC67Kars22.032,67 tl660,98 tlC68Kilis20.665,85 tl619,98 tlC69Ağrı16.761,05 tl502,83 tlC70Şırnak26.302,71 tl789,08 tlC71Artvin18.655,80 tl559,67 tlC72Muş15.673,59 tl470,21 tlC73Iğdır14.228,39 tl426,85 tlC74Bitlis10.682,86 tl320,49 tlC75Gümüşhane10.345,13 tl310,35 tlC76Siirt9.610,66 tl288,32 tlC77Ardahan8.763,28 tl262,90 tlC78Bingöl7.629,02 tl228,87 tlC79Bayburt6.620,40 tl198,61 tlC80Hakkâri4.648,93 tl139,47 tlC81Tunceli4.003,98 tl120,12 tlCTOPLAM10.629.898,94 tl318.896,99 tl

İDARİ ŞARTNAME İNDİRMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYIN…

http://www.tatso.org.tr/files/editor/files/idari_sartlame.pdf

TEKNİK ŞARTNAME İNDİRMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYIN…

http://www.tatso.org.tr/files/editor/files/teknik_sartlame.pdf

ARAÇ KONTROL MERKEZİ ALTYAPI İŞLETMESİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME İNDİRMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYIN…

http://www.tatso.org.tr/files/editor/files/123.pdf

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU KESİN TEMİNAT MEKTUBU TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ İNDİRMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

http://www.tatso.org.tr/files/editor/files/geciciteminatmektubu_kesinteminatmektubu_teklifmektubuihalekomisyonuba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_ortakgiri%C5%9Fimbeyannamesi.pdf

SORULARLA ARAÇ KONTROL MERKEZİ (AKM)  İHALESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

http://www.tatso.org.tr/files/editor/files/sorularla%20ara%C3%A7%20kontrol%20merkezi%20ihalesi.pdf

Paylaş