x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Sayın Üyemiz, 

06.11.2021 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 7341 sayılı TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 17.maddesine göre şirketlerde tasfiye süreci 6 aydan 3 aya indirilmiştir.

MADDE 17 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 6102 saylı kanunun 543.maddesinin önceki hali;
4. Tasfiye sonucu dağıtma
(1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır.
(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren (Değişik ibare: 6728 S.K. m.68/c) “altı ay” geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme (Değişik ibare: 6728 S.K. m.68/c) “altı ay” geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.
(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır.

Burada yer alan 6 ay ibaresi, 3 ay olarak değiştirilmiştir. 
Bilgilerinize sunulur.  

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası 

Paylaş