x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Awesome Image

Sıkça Sorulan Sorular

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası üyeliğiniz hayırlı olsun. Yola çıkmış olduğunuz ticari hayatınızda başarılar dileriz. Başarılı olmanın anahtarlarından biride iş ve işlemlerinizi takip etmek ve ertelememektir.

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SIKÇA SORULAN SORULAR

 

• Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; https://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/  . Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.) Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

 

• Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

 

• Yeni bir işyeri açarken Ticaret ve Sanayi Odası’na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na mı kaydolmam gerekir?

 

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

 

• Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez. Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur. Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

 

• Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

 

• Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. Ortak dışından atanan müdürün görevine son verip bir başka kişiyi müdür olarak atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu’nun 630. maddesinin 1.paragrafında “Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.” Ayrıca 2. Paragrafında “Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. ” dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

 

• Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir.” Denildiğinden gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür.

 

• Anonim Şirketlerde ortaklar dışından birisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu’nun 359.maddesinin 1.paragrafında “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur.” Denilmektedir. Yasa maddesi uyarınca şirket ortağı dışından birisi de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

 

• Gerçek kişi olarak odaya kayıtlı bulunmaktayım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydım da silinir mi?

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu’nun 31.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 51.maddesi)

 

• Limited Şirketler en az kaç kişiyle kurulabilir? En az Sermaye Miktarı ne olmalıdır?

Türk Ticaret Kanunu madde 573’ e göre: “Limited Şirket, bir veya daha çok Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur…” hükmü uyarınca Limited Şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir. Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL olmalıdır.

 

ODA GENEL SIKÇA SORULAN SORULAR

 

• Türkiye’de bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının üst birliği ve mevzuat dayanağı nedir?

Odaların üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olup, kısa adı TOBB’dur. Anayasanın kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları hakkındaki 135’inci maddesine istinaden kurulan bu kuruluşlara dair düzenlemeler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yer almaktadır.

 

• Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurumu mudur?

Ticaret ve Sanayi Odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4.maddesi).

 

• Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş ve çalışma alanları nerelerdir?

Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırladır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 6.maddesi). Odamızın çalışma alanları Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleridir.

 

• Ticaret ve Sanayi Odaları’na üyelik zorunlu mudur?

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayici ve deniz taciri sıfatına sahip tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, ilgisine göre bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddesi).

 

• Eczacılık iş konusu ile uğraşmak üzere bir işyeri açtım. Odanıza kayıt olmam gerekiyor mu?

İlgili mevzuat gereği ticaret sicil kaydınızın odamız bünyesindeki Tatvan Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne, oda kaydınızın da Eczacılar Odası’na yapılması gerekmektedir.

 

• Odanızda kayıtlı bulunmaktayız ancak durumumuz askıda olarak görünmektedir. Bu ne anlama gelmektedir?

Firmaların oda kayıtlarındaki durumları 2 şekilde askıya alınmaktadır. Bunlar; 1-Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle askı, 2-Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesi).

 

• Firmamızın oda kayıtlarınızdan adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıya alındığını öğrendik. Firmamız aktif olarak çalışmaktadır. Firmamızın durumunun adres askıdan düşürülmesi için ne yapmamız gerekir?

Firmanızın öncelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli işyeri adresini kontrol etmeniz; eğer adresiniz Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli adresiniz ile örtüşmüyor ise adres değişikliği tescili yaptırmanız gerekmektedir. (Adres değişikliği için gerekli olan evraklara www.tatso.org.tr sitesinden ulaşılabilir.)

 

• Munzam Aidat Nedir ve nasıl hesaplanır?

Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.

 

• Aidatları ne zaman nasıl ödeyebilirim?

 

Yeni kayıt olan üyelere o yıl için aidat tahakkuk etmez. Kayıt yapıldıktan sonraki takip eden yıl aidatlar tahakkuk eder. Aidatlar iki taksit şeklinde olup ilk aidatın son ödeme tarihi ilgili yılın Haziran ayının son günü, ikinci taksit Ekim ayının son günüdür. Aidatlar ilgili sürelerde yatırılmadığı zaman gecikme zammı işletilir. Aidat ödemelerinizi Odamız veznelerine, kredi kartı ile odamızdan, https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp internet adresinden veya odamızdan temin edeceğimiz odamıza ait IBAN numarasına yatırarak yapabilirsiniz. Almış olduğunuz tahsilat makbuzlarını gider işlemlerinde kullanmak için lütfen muhasebecilerinize veriniz.  

 

• Oda,  Sicil Belgelerini ile Ticaret Sicili Gazetelerini nasıl ve ne şekilde temin edebilirim?

 

Oda , Sicil Belgelerini ile Ticaret Sicili Gazetelerinizi online e-imzalı 7/24 temin edebilir ayrıca mesai saatlerinde de Oda ve Sicil Müdürlüğünden ıslak imzalı alabilirsiniz. E-imzalı almak için odamızı arayarak ücretsiz üyelik yaprak Odamız Belgelerini alabilirsiniz. Ticaret Sicili Belgeleri için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresine e-devlet, e-imza, mobil imza veya kullanıcı adı ile girerek alabilirsiniz. (Ticaret Sicili Belgeleri için başvuru yaptıktan sonra ekranda görülen numarayı arayarak imzalanmasını talep etmeniz gerekmektedir.) Ticaret Sicili Gazetesi için https://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/ adresinden ücretsiz üyelik yaparak alabilirsiniz. Belge ücretleri harca tabi olup online alındığı zaman online ödeme ile Odadan alındığında vezneye ödeme yapılması gerekmektedir.

 

• Üyelere kredi veriyor musunuz?

Üyelerimize kredi veremiyoruz ancak bankalarla kredi protokolü imzalamak suretiyle kredi faizleri konusunda indirim alınmasını sağlıyoruz.

 

• Kapasite raporunu nasıl alabilirim?

 

Odamız Sanayi birimine başvuru yaparak kapasite için gerekli belgeler temin edildikten sonra Odamız Sanayi Memuru ile Ekspertiz tarafından işyerinize ziyaret yapılarak yerinde inceleme yapılır. Uygun olması durumunda kriterlere dahilinde rapor hazırlanarak TOBB onayına sunulur. Onaylanan rapor tarafınıza teslim edilir.

 

• İş makinesi devri nasıl yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

 

• İş Makinesi Plakaları Odadan mı verilmektedir?

İş makinası plakaları şoförler ve otomobilciler odası tarafından verilmektedir.

 

• İş Makinesi Tescil Belgesinin kaybolması durumunda ne yapılmalıdır?

Kayıp olduğuna dair gazeteye ilan verilir. Gazete ilanı ile dilekçe yazmak suretiyle başvuru yapılır.

 

• İş Makinesi tescili için oda üyesi olmak gerekir mi?

İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemlerinin yapılabilmesi şahıslar da odaya üyelik şartı aranmamakta olup, tüzel kişiliklerde odaya kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca şahıslar da oda hizmet sınırlarında ikamet zorunluluğu bulunmaktadır.

 

• Üye sorunlarına ilişkin neler yapılmaktadır? Meslek Komiteleri nasıl çalışıyor?

Meslek komiteleri, oda ile üyeler arasında köprü oluşturarak iletişimini sağlayan, sektörlerin sorunlarını tespit eden ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler üreten, odaların en önemli organlarından birisidir. Bu maksatla, aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılar ile ihtisas komisyonları toplantıları yıllık program çerçevesinde düzenlenir. Üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararlar ilgili mercilere iletilir, takibi yapılır ve sonuç almak için girişimlerde bulunulur.

 

• Yurtiçi’nde düzenlenen fuarları nasıl öğrenebilirim?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi www.tobb.org.tr adresinden güncel fuar duyurularına ulaşabilirsiniz. Ayrıca odamızın web sitesinde fuar duyuruları yapılmaktadır.

 

• KOSGEB Hibe ve Kredilerinden faydalanmak istiyorum, veri tabanına nasıl kaydolunur?

İlk olarak www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ’yi tıklanır. Çevrimiçi işlem merkezinden KOSGEB’e ilk kayıt linki tıklanarak kaydınız yapılmalıdır.

 

• KOSGEB Veri Tabanına Kayıt İşleminden sonra neler yapılmalıdır?

Veri tabanına kayıt işleminizin ardından KOBİ Beyannamesi doldurulur. Verdiğiniz beyannamenin mevzuata uygunluğunun KOSGEB Uzmanınız tarafından kontrol edilmesinin ardından desteklere başvuru yapılabilmektedir.

 

• Vergi Kaydımı yeni yaptırdım, KOSGEB’in Girişimcilik Desteğinden faydalanabilir miyim?

Girişimcilik desteğinden faydalanamazsınız. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından faydalanabilmek için, Vergi Levhası çıkarılmadan önce mutlaka Geleneksel ve İleri Girişimcilik Eğitimi almış olmanız gerekmektedir.

 

• KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Geleneksel ve İleri Girişimcilik belgelerini almak için www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden e-hizmetler başlığını tıklayarak e-devletten girişi yaparak kursları tamamlamanız gerekmektedir.

 

• Odanın yayınlarını nasıl temin edebiliriz?

Odamızın yayınları www.tatso.org.tr sitemizin ‘’Sorgulamalar/Raporlar’’ bölümünde bulunmaktadır.