x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

• Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?
Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.) Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

• Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvuru süresi ne kadardır?
Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

• Yeni bir işyeri açarken Ticaret ve Sanayi Odası’na mı yoksa Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na mı kaydolmam gerekir?
Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

• Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?
İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez. Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur. Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

• Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?
Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

• Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. Ortak dışından atanan müdürün görevine son verip bir başka kişiyi müdür olarak atayabilir miyiz?
Türk Ticaret Kanunu’nun 630. maddesinin 1.paragrafında “Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.” Ayrıca 2. Paragrafında “Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. ” dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

• Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?
Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir.” Denildiğinden gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür.

• Anonim Şirketlerde ortaklar dışından birisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir mi?
Türk Ticaret Kanunu’nun 359.maddesinin 1.paragrafında “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur.” Denilmektedir. Yasa maddesi uyarınca şirket ortağı dışından birisi de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

• Gerçek kişi olarak odaya kayıtlı bulunmaktayım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydım da silinir mi?
Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu’nun 31.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 51.maddesi)

• Limited Şirketler en az kaç kişiyle kurulabilir? En az Sermaye Miktarı ne olmalıdır?
Türk Ticaret Kanunu madde 573’ e göre: “Limited Şirket, bir veya daha çok Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur…” hükmü uyarınca Limited Şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.
Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL olmalıdır.

ODA GENEL SIKÇA SORULAN SORULAR

• Türkiye’de bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının üst birliği ve mevzuat dayanağı nedir?
Odaların üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olup, kısa adı TOBB’dur. Anayasanın kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları hakkındaki 135’inci maddesine istinaden kurulan bu kuruluşlara dair düzenlemeler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yer almaktadır.

• Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurumu mudur?
Ticaret ve Sanayi Odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4.maddesi).

• Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş ve çalışma alanları nerelerdir?
Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırladır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 6.maddesi).

• Ticaret ve Sanayi Odaları’na üyelik zorunlu mudur?
Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayici ve deniz taciri sıfatına sahip tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, ilgisine göre bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddesi).

• Eczacılık iş konusu ile uğraşmak üzere bir işyeri açtım. Odanıza kayıt olmam gerekiyor mu?
İlgili mevzuat gereği ticaret sicil kaydınızın odamız bünyesindeki Tatvan Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne, oda kaydınızın da Eczacılar Odası’na yapılması gerekmektedir.

• Odanızda kayıtlı bulunmaktayız ancak durumumuz askıda olarak görünmektedir. Bu ne anlama gelmektedir?
Firmaların oda kayıtlarındaki durumları 2 şekilde askıya alınmaktadır. Bunlar; 1-Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle askı, 2-Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesi).

• Firmamızın oda kayıtlarınızdan adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıya alındığını öğrendik. Firmamız aktif olarak çalışmaktadır. Firmamızın durumunun adres askıdan düşürülmesi için ne yapmamız gerekir?
Firmanızın öncelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli işyeri adresini kontrol etmeniz; eğer adresiniz Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli adresiniz ile örtüşmüyor ise adres değişikliği tescili yaptırmanız gerekmektedir. (Adres değişikliği için gerekli olan evraklara www.tatso.org.tr sitesinden ulaşılabilir.)

• Munzam Aidat Nedir ve nasıl hesaplanır?
Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.

• Üyelere kredi veriyor musunuz?
Üyelerimize kredi veremiyoruz ancak bankalarla kredi protokolü imzalamak suretiyle kredi faizleri konusunda indirim alınmasını sağlıyoruz.

• İş makinesi devri nasıl yapılır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

• İş Makinesi Plakaları Odadan mı verilmektedir?
İş makinası plakaları şoförler ve otomobilciler odası tarafından verilmektedir. Ancak şoförler odasına gitmeden önce odamıza gelerek ilgili plaka basım kâğıdı alınması gerekmektedir.

• İş Makinesi Tescil Belgesinin kaybolması durumunda ne yapılmalıdır?
Kayıp olduğuna dair gazeteye ilan verilir. Gazete ilanı ile dilekçe yazmak suretiyle başvuru yapılır.

• İş Makinesi tescili için oda üyesi olmak gerekir mi?
İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemlerinin yapılabilmesi şahıslar da odaya üyelik şartı aranmamakta olup, tüzel kişiliklerde odaya kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca şahıslar da oda hizmet sınırlarında ikamet zorunluluğu bulunmaktadır.

• Üye sorunlarına ilişkin neler yapılmaktadır? Meslek Komiteleri nasıl çalışıyor?
Meslek komiteleri, oda ile üyeler arasında köprü oluşturarak iletişimini sağlayan, sektörlerin sorunlarını tespit eden ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler üreten, odaların en önemli organlarından birisidir. Bu maksatla, aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılar ile ihtisas komisyonları toplantıları yıllık program çerçevesinde düzenlenir. Üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararlar ilgili mercilere iletilir, takibi yapılır ve sonuç almak için girişimlerde bulunulur.

• A.TR ve EUR.1 belgelerinin geçerlilik süresi nedir?
İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı ülkelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

• A.TR, Form A, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1 gibi ihracat dolaşım belgelerinin fiyatı nedir?
Menşe Şahadetnamesi, A.TR ve EUR.1 belgeleri odamızda 5 TL olarak ücretlendirilmektedir.

• Yurtiçinde düzenlenen fuarları nasıl öğrenebilirim?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi www.tobb.org.tr adresinden güncel fuar duyurularına ulaşabilirsiniz. Ayrıca odamızın web sitesinde fuar duyuruları yapılmaktadır.

• KOSGEB Hibe ve Kredilerinden faydalanmak istiyorum, veri tabanına nasıl kaydolunur?
İlk olarak www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ’yi tıklanır. Çevrimiçi işlem merkezinden KOSGEB’e ilk kayıt linki tıklanarak kaydınız yapılmalıdır.

• KOSGEB Veri Tabanına Kayıt İşleminden sonra neler yapılmalıdır?
Veri tabanına kayıt işleminizin ardından KOBİ Beyannamesi doldurulur. Verdiğiniz beyannamenin mevzuata uygunluğunun KOSGEB Uzmanınız tarafından kontrol edilmesinin ardından desteklere başvuru yapılabilmektedir.

• Vergi Kaydımı yeni yaptırdım, KOSGEB’in Girişimcilik Desteğinden faydalanabilir miyim?
Girişimcilik desteğinden faydalanamazsınız. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından faydalanabilmek için, Vergi Levhası çıkarılmadan önce mutlaka Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış olmanız gerekmektedir.

• KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almak istiyorum, ne yapmalıyım?
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri odamızda sürekli olarak verilmektedir. Bu eğitime katılmak için, UGE Katılımcı Başvuru Formu ve UGE Girişimcilik testi doldurularak odamıza müracaat edilmelidir.

• Odanın yayınlarını nasıl temin edebiliriz?
Odamızın yayınları web sitemizin ‘’Yayınlar/Raporlar’’ bölümünde bulunmaktadır. Bu yayınları basılı şekliyle, ücretsiz olarak odamızdan temin edebilirsiniz.

• Oda öğrencilere burs veriyor mu?
Odamız, burs desteği sağlamamaktadır. Fakat her yıl Odamız ve Birliğimizin desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlanmaktadır. Bu destek birebir öğrenciye değildir. İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlüklerine teslim edilmektedir.

İHRACATTA HANGİ ÜLKEYE NE BELGE DÜZENLENİR?

A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenen ÜlkelerEUR.1 Belgesi Düzenlenen Efta ÜlkeleriBatı Balkan Menşe Kümülasyonu Kapsamında EUR. 1 Belgesi Düzenlenen ÜlkelerPAAMK Sistemi (STA) Kapsamında EUR.1 veya EUR-MED Belgesi Düzenlenen Ülkeler
Almanya, Avusturya
Belçika, Bulgaristan
Çek Cum., Danimarka
Estonya, Finlandiya
Fransa, Hırvatistan
Hollanda, İngiltere
İrlanda, İspanya
İsveç, İtalya
Kıbrıs, Letonya
Litvanya, Lüksemburg
Macaristan, Malta
Polonya, Portekiz
Romanya, Slovakya
Slovenya, Yunanistan
İsviçre
İzlanda
Liechtenstein
Norveç
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Makedonya
Karadağ
Sırbistan
Fas
İsrail
Mısır
Suriye (ASKIDA)
Tunus
Ürdün
A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenen ÜlkelerEUR.1 Belgesi Düzenlenen Efta ÜlkeleriBatı Balkan Menşe Kümülasyonu Kapsamında EUR. 1 Belgesi Düzenlenen ÜlkelerPAAMK Sistemi (STA) Kapsamında EUR.1 veya EUR-MED Belgesi Düzenlenen Ülkeler
Almanya, Avusturya
Belçika, Bulgaristan
Çek Cum., Danimarka
Estonya, Finlandiya
Fransa, Hırvatistan
Hollanda, İngiltere
İrlanda, İspanya
İsveç, İtalya
Kıbrıs, Letonya
Litvanya, Lüksemburg
Macaristan, Malta
Polonya, Portekiz
Romanya, Slovakya
Slovenya, Yunanistan
İsviçre
İzlanda
Liechtenstein
Norveç
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Makedonya
Karadağ
Sırbistan
Fas
İsrail
Mısır
Türkiye (ASKIDA)
Tunus
Ürdün
İkili Anlaşma Gereği EUR-1 Belgesi Düzenlenen ÜlkelerMenşe İspat Belgesi Düzenlenen ÜlkelerÖzel Menşe (Form-A) Belgesi Düzenlenen Ülkeler
GÜRCİSTANİRAN (İran için Menşe Belgesi)8. Sütun Kriterleri
Filistin
Şili
Morityus
(AB ve AKP) Ülkeleri
MALEZYA (Malezya Menşe Belgesi)JAPONYA – W- GTİP NO (Tarım ürünü için P )
Beyaz Rusya – (P)
Rusya Federasyonu – (P)
Ukrayna – (P)
Kazakistan – (P)
Amerika – (P)
Avustralya (Boş Bırakılacak)
Kanada (Resmi Onay Yok)
Yeni Zelanda (Resmi Onay Yok)

NOT: A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER İÇİN İHRAÇ KONUSU EŞYA İŞLENMEMİŞ TARIM ÜRÜNÜ VEYA AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT) LİSTESİNDE YERALAN BİR EŞYA OLMASI HALİNDE BU ÜLKELERE A.TR DOLAŞIM BELGESİ YERİNE EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI DÜZENLENİR.

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir?

Avrupa Birliği’ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlar da Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşım ‘da bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:
1. Almanya,
2. Avusturya,
3. Belçika,
4. Bulgaristan,
5. Çek Cumhuriyeti,
6. Danimarka,
7. Estonya,
8. Finlandiya,
9. Fransa,
10. Hırvatistan,
11. Hollanda,
12. İngiltere,
13. İrlanda,
14. İspanya,
15. İsveç,
16. İtalya,
17. Kıbrıs,
18. Letonya,
19. Litvanya,
20. Lüksemburg,
21. Macaristan,
22. Malta,
23. Polonya,
24. Portekiz,
25. Romanya,
26. Slovakya,
27. Slovenya,
28. Yunanistan.

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye ve Topluluk ‘ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk’ ta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında A.TR Dolaşım Belgesi formları adedi 5.-TL mukabilinde ihracatçılara diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay işlemleri yapılır.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir?

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlar da Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:

1. İsrail Devleti,
2. Makedonya Cumhuriyeti,
3. Bosna Hersek,
4. Filistin Kurtuluş Örgütü,
5. Tunus,
6. Fas,
7. Suriye Arap Cumhuriyeti,
8. Mısır Arap Cumhuriyeti,
9. Arnavutluk Cumhuriyeti,
10. Gürcistan,
11. Sırbistan,
12. Karadağ,
13. Ürdün,
14. Şili,
15. Morityus Cumhuriyeti,

EFTA:

16. İsviçre Konfederasyonu,
17. Norveç Krallığı,
18. İzlanda Cumhuriyeti,
19. Lichtenstein Prensliği,

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler nelerdir:

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, son sayfası Başvuru Formu olmak üzere adedi 5.-TL mukabilinde ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle onay işlemi yapılır.

Menşe Şahadetnamesi Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir?

Menşe Şahadetnamesi ve Başvuru Formu toplam 4 sayfalık belgedir. Bu dört sayfalık belge boş haliyle adedi 5.-TL mukabilinde Satış Talepnamesi ile başvuran ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.

Menşe Şahadetnamesini dolduran ve Başvuru Formunu kaşeleyip imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onay işlemleri yapılır.

İRAN MENŞE İSPAT BELGESİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.
Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesi;

• İhracatçı veya yetkili temsilcisi, Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu kurallara uygun olarak, Akit Tarafların resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılabilir. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış ekli formların 8 no.lu kutusunun içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır.
• Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın menşe statüsü ile bu Ek’in diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
• Menşe İspat Belgesi Odamıza onaya geldiğinde, Odamız, ürünlerin menşe statüsünün ve bu Ek’in diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptir.

MALEZYA MENŞE BELGESİ NEDİR?

Türkiye ‘den Malezya ‘ya yapılan, Türk Menşeli ürünlerin ihracında düzenlenecek Malezya Menşe Belgesi, İngilizce olarak ve ihracatçı Taraf ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa, açık ve okunaklı şekilde matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. Bu durumda, form üzerinde silinti ve değişikliklere izin verilmez. Ürünlerin tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılmalıdır.
Menşe Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, Menşe Belgesinin düzenleneceği ihracatçı Taraf ülkenin yetkili makamlarının talebi halinde, söz konusu eşyanın menşe statüsünü ve işbu Fasıl’ın diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu ispatlayan tüm ilgili belgeleri herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
Menşe Belgesi onaya yetkili makamlar, ürünlerin menşe statüsünün ispatı için gereken her tedbiri alırlar. Bu amaçla, İdareler, kendi iç mevzuatları uyarınca, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptirler.
Menşe Belgesinin düzenlendiği tarih, Belge üzerindeki 11 numaralı kutuda gösterilir.
Menşe İspat belgesi, hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya gümrük idareleri veya diğer yetkili makamlar bir Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda tatmin edilirlerse ait olduğu eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde Sonradan Verilmiştir şerhi ile onaylanabilir.

FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir?

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihacatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

Genelleştirilmiş Preferans Sistemine üye ülkeler şunlardır;

1. Rusya Federasyonu,
2. Japonya,
3. Beyaz Rusya,
4. Ukrayna,
5. Kazakistan,

Yukarıda sıralanan ülkelere yalnızca Genel Preferanslar Sistemine göre Türk Menşeli eşyanın ihracatında Servisçe onaylanan Form A belgesi formları adedi 5.-TL olarak satışa sunulmaktadır.

Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle a onay işlemleri yapılır.

ABD ve Avustralya için Form A belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda için ise Oda onayı zorunlu değildir. İhracatçı firmanın Form A belgesini doldurup göndermesi yeterlidir.