x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

DOSYA / EVRAK YETKİLİLER ÜNVAN İLETİŞİM

Limited Şirket Kuruluş

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Şube Açılışı

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Merkez Nakli

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Anasözleşme Tadili

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Sermaye Artırımı

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Sermaye Azaltımı

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Hisse Devri

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Hisse Devri
Verasetten İntikal

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Adres Değişikliği

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Müdür Ataması
Müdür Yetki İptali

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Sigorta Acenteliği

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Acenteliğin Feshi

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Ortak-Yetkili
İsim-Soy İsim Değişikliği

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Sınırlı Yetkili
Atama İşlemi

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Şube Unvan Değişikliği

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Şube Müdür Tayini

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Şube İş Konusu Değişikliği

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Şube Kapanış

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Bağımsız Denetçi Tescili

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Olağan Genel Kurul

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Tasfiye Başlangıç

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış

Nezahat Çalışkan
Erdal Gül

04348271266
04348279899

5 - 6

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:


ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Kurucunun işitme, konuşma veya görme engelli olması durumunda sözleşme engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda imzalanır. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “verilmesi veya MERSİS’e yüklenmesinin” ibaresi “verilmesinin veya beyanname başka bir Müdürlükte onaylanmışsa beyannamenin bir örneğinin elektronik ortamda kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe iletilmesinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannamenin bir nüshasını fiziki ve bir örneğini de elektronik ortamda ilgili Müdürlüğe gönderir.” “(6) Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Belgelerin saklanması
MADDE 15 – (1) Kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükte imzalanan sözleşme ile düzenlenen imza beyannameleri, ilgili şirketin dosyasında saklanır. (2) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi durumunda, ilgili Müdürlükçe beyannamenin bir nüshası bu amaçla oluşturulmuş dosyada muhafaza edilir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.