x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından “Kobi Proje Destek Programı” kapsamında ülke genelinde 100 Milyon TL lik bir bütçe ile Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır.
 
Bu Program kapsamında 6 ila 24 ay süreli projelerle başvuru yapılabilecektir. Program kapsamında verilecek destek hibe şeklinde olup tutarı en fazla 150.000 TL ve proje destek oranı da Bitlis ilinde % 60 dır.
 
Söz konusu çağrı ise;
·         KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek ve
·         KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi
 
Konularında olup işletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
 
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olan bütün işletmelerin başvuruda bulunabileceği Program kapsamında işletmelerin, Proje başvuru formunu 30 Ocak 2015 ila 20 Mart 2015 (saat 23.50 a kadar) tarihleri arasında www.kosgeb.gov.tr üzerinden doldurarak onaylatması gerekmektedir. Daha sonra çıktısı alınacak Proje Başvuru Formu, eki belgelerle birlikte İlgili KOSGEB Hizmet Merkezine verilecektir.
 
 
KOBİ’lerin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin attırılabilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte, günümüz inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulmasının bir zorunluluk haline geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu bir gerçektir.
 
Ülkemizde işletmelerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin yapısı büyük çoğunlukla aile şirketi şeklindedir. Bu işletmeler kurucu ve çevresindeki az sayıda çalışanı ile hızlı ilerleyen işletmeler olup belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu işletmelerde bütüncül ve sistemli bir yaklaşım olmaması, işletme faaliyetlerinde kontrol ve kurucuya bağlı olarak hayatını sürdürmeleri, yaşam ömürlerini kısaltan bir faktör olarak görülmektedir. İşte Kurumsallaşma özellikle aile işletmelerinde faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve yaşam süresinin uzatılması açısından büyük önem arz etmektedir.
 
Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin eski kurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır. Zira dünya genelinde işletmeler, pazar paylarını arttırabilmek ve rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaşmayı önceliklendirmekte ve hem ar-ge faaliyetlerine hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmayı zorunlu hale getirmiştir.
 
Keza markalaşma ve kurumsallaşma arasında da doğrusal bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bir işletmenin markalaşabilmesi için öncelikle kurumsal bir yapı varlığının olması ön şart olarak kabul edilmektedir. Marka her ne kadar yenilikçiliğin getirisini garanti altına alsa da, bunu sürdürülebilir kılmak için kurumsal bir yönetim anlayışını da beraberinde tesis etmek gerekir.
 
KOSGEB olarak bu tespitlerden yola çıkarak ve kurumsal yükümlülüklerimizde dikkate alındığında, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında çağrıya çıkılması ve KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktadır.
 
KOBİ Proje Destek Programı Başvuru Kılavuzu, Proje Tekli Çağrısı ve Proje Hazırlama Kılavuzu ekte yer almakta olup proje ile ilgili diğer dokümanlara KOSGEB’in resmi internet sitesi olan www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

http://kobicep.kosgeb.gov.tr/Pages/Basic/SupportInfo.aspx?i=64
Paylaş