x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006-2015 yılları arasında uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı”, Bakanlar Kurulu’nun 27.02.2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı kararı ile kapsamı genişletilerek 2020 dönemine kadar 5 yıl daha uzatılmıştır.

TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Bakanlar Kurulu kararına istinaden Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı yeni teklif çağrısı, 21.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 2016/37 no’lu uygulama tebliği ile başlamıştır.

Programdan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, hazırlayacakları ve elektronik ağ üzerinden girişi yapılan proje teklifleri ile birlikte en geç 05.12.2016 tarihi mesai bitimine kadar Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müracaat emleri gerekmektedir. Teklif çağrısı Süresince İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan il proje yürütme birimi program ile ilgili hizmet verilecektir.

DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI

1.       KKYDP Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara destek verilecektir.

a.       Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

b.      Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

c.       Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

d.      Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

e.      Bu tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

f.        Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

g.       Hayvansal bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.       Kırsal ekonomik altyapı yatırımları konularında;

a.       Kırsal turizm yatırımları,

b.      Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c.       El sanatları ve katma değerli ürünler,

Hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.       Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

4.       Un karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışında başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

5.       Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

6.       Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

7.       Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.

8.       Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

9.       Bütün başvurularda yatırım yerinin, başvuru sahibi adına olması veya hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, vakıflar genel müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, vakıflar genel müdürlüğü ile bunların dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl kiralanmış olması gerekir. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım konularına ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

10.   Yatırım, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla parselde yer alabilir. Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir.

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANILACAK ÖZELLİKLER

1.       8’inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

2.       Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

3.       Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

4.       Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a.       Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b.      Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

5.       Dördüncü fırkanın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler

6.       Dördüncü fırkanın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ

1.       11’inci madde de açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler hibe başvurusunda bulunamazlar.

2.       Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar.

GİDER KALEMLERİ

YATIRIM UYGULAMALARINA AİT

1.       İnşaat

2.       Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilir.

BAŞVURULACAK YERLER

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

BAŞVURU ŞEKLİ

1.       Proje başvuruları;

a.       8’inci madde de belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.

b.      11’inci madde de belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

c.       Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.

2.       Bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılır.

3.       Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması şarttır.

4.       Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılamaz ve 25’inci madde de belirtilen koşullar dışında hiçbir eksik belge ve/veya doküman tamamlatılamaz.

Paylaş