x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

K YETKİ BELGELERİ

08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve; Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu ile Taşımacılık faaliyetleri için standartlar belirlenmiştir.

Sözkonusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, K Yetki Belgeleri Karayolu ile yük ve eşya taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan gerçek / tüzel kişilerin almak zorunda oldukları yetki belgeleridir.

K Yetki Belgesi Türleri

K 1 Yetki Belgesi : Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara
Gerçek kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 25 tondan az olmaması, Tüzel kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 50 tondan az olmaması gerekmektedir.
K 1* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara
K 2 Yetki Belgesi : Hususi taşımacılık yapacaklara,
K2* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarlar (kamyonet vb) Hususi taşımacılık yapacaklara,
K 3 Yetki Belgesi : Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara
K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması şarttır.

Asgari Kapasitenin Kaybedilmesi ve buna ilişkin hususlar.
Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının;

a) Kazaya uğradığı, yandığı, hurdaya ayrıldığı veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiği,
b) Satıldığı,
c) Kendi istekleriyle düşüldüğü,
ç) Yaşları nedeniyle asgari kapasiteden sayılmadığı,
d) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince re’sen düşüldüğü,
tarihler esas alınmak kaydıyla, bu maddede öngörülen asgari kapasite şartını kaybetmeleri ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, 17 nci maddede belirlenen yetki belgesi geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olması halinde, yetki belgesi iptal edilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alanlardan;

a) K1 veya K3 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler haricindeki yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını,

b) Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıt/taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ilişkin değişiklikleri,

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
Yetki Belgelerinin Süresi
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre alınan yetki belgelerinin süresi 5 yıldır.
Yetki Belgelerinin Yenilenmesi
Yetki Belgeleri Yenileme İşlemleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18 maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir. (yetki belgesi yenileme işlemleri için yeni belge almak için gerekli olan belgeler
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18 maddesi:
Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

MADDE 19 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

(4) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.
(5) Yenilenen yetki belgeleri için 14 üncü maddede belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.
(6) Bu maddeye göre yetki belgesi yenileme işleminin yapılabilmesi için; yetki belgesinin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması şarttır.
(7) İkinci fıkrada yer alan süre, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup bu süre, bu durumdakilere faaliyette bulunma hakkı vermez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır

Not: 01/01/2020 tarihinde KEP adresi zorunluluğu uygulamaya geçecektir.

Oda Yetkilileri:
Mümtaz Arslan – Genel Sekreter Yardımcısı /Tel: 0434 827 12 66 827 98 99 – 827 16 33 -4

Hakan Okay – Oda Sicil Memuru /Tel:0434 827 12 66 827 98 99 – 827 16 33 -2

Tuba Demir – Muhasebe Müdürü /Tel: 0434 827 12 66 827 98 99 – 827 16 33 -3