x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yapılan İşlemler, Hizmet Süreleri ve Tescil Ücretleri

Bütün iş ve işlemleriniz hakkında bilgi için ilgili sekmeyi tıklayınız...

 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 523.30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 1.197 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 4.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri (Tek Yetkili) : 300,00 TL
 • Müdürler Kurulu Defteri (Birden Fazla Yetkili) : 300,00 TL
 • Pay Defteri : 300,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 5,00 TL
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha :650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • 1- Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Kuruluş Bildirim Formu ( 2 Adet )
 • 2- 4 adet ana sözleşme ( TTK. Yeni düzenleme (7099 sayılı kanunla gelen) ile ana sözleşmeler imza beyannameleri defter tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılmaktadır. )
 • 3- Unvan altında Yönetim Kurulu ve/veya şirket müdürünün imza beyanı. (4 Adet)
 • 4- Sermayenin onbindedördü, Rekabet kurumu pay oranları TTK. Son düzenleme(7099 sayılı kanunla gelen) ile Odamız bünyesinde tahsil edilmektedir.
 • 5- Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı (TTK 349)
 • 6- Kurucu ortakların nüfus cüzdan fotokopileri (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak şekilde2’er Adet)
 • 7- Kurucu ortakların yerleşim yeri belgeleri (2’er Adet)
 • 8- Nakdi sermayenin ¼ ünün (%25) ödendiğine dair Banka Mektubu ve Dekontu(TTK. Yeni düzenleme(7099 sayılı kanunla gelen) ile Limited Şirketlerde Bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde devam etmektedir.)
 • 9- T.S.Y. madde 29 ‘ e göre Taahhütname (2’ er Adet)
 • 10- Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı,
 • 11- Fuarcılık alanında faaliyet gösterecek şirketlerin ortaklarına yönetim kurulu üyelerine varsa sorumlu müdürlerine ait savcılık doğru kâğıdı.
 • 12- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi
 • 13- Adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 asıl),
 • 14- Şirket Müdürü ortak değil ise Şirket Ortağı Olmayan Müdür Beyan Formu
 • Şirkete birden fazla müdür atanıyor ise bir tanesinin Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca Dışarıdan atanan müdürlerin yanına mutlaka şirket ortaklarından en az birinin müdür olarak seçilmesi gerekmektedir.
 • NOTLAR:
 • 1- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,
 • 2- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 • 3- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 • 4- Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
 • 5- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
 • 6- Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilecektir.
 • 7- Ana sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Ltd.Şti-A.Ş. Vb. ) varsa ve merkezi Tatvan, Ahlat, Adilcevaz sınırları dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile tüzel kişi şirkette temsil edecek gerçek kişinin imza beyannamesi(3 adet),
 • 8- Şirkete ortak dışı müdür tayin edilmesi halinde; En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK Madde 623/1 )
 • 9- Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır.
 • Yabancı Ortak Varsa
 • A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;
 • 1- Varsa ikametgâh tezkeresi noter tasdikli fotokopisi – 2 adet asıl
 • 2- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport çevirisi- 2 adet asıl
 • 3- İmza beyannamesi – 3 adet asıl
 • 4- Vergi Dairesince alınmış geçici vergi numaraları
 • B-Yabancı Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;
 • 1- Apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi ( 1 Asıl, 2 Fotokopi)
 • 2- Apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti aslı ve noter onaylı tercümesi (1 Asıl, 2fotokopi)
 • 3- İştirak kararı noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 asıl, 2 fotokopi) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
 • 4- Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (1 asıl, 2 fotokopi) . (Bu vekâletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
 • 5- Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin; Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) Fotoğrafı (2 adet) Varsa İkametgâh tezkeresi noterden onaylı örneği (2 adet asıl) İmza beyannamesi (3 adet asıl)
 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 523.30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 1.197 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 4.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri (Tek Yetkili) : 300,00 TL
 • Müdürler Kurulu Defteri (Birden Fazla Yetkili) : 300,00 TL
 • Pay Defteri : 300,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 5,00 TL
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha :650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • 1- Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Kuruluş Bildirim Formu ( 2 Adet )
 • 2- 4 adet ana sözleşme ( TTK. Yeni düzenleme (7099 sayılı kanunla gelen) ile ana sözleşmeler imza beyannameleri defter tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılmaktadır. )
 • 3- Unvan altında Yönetim Kurulu ve / veya şirket müdürünün imza beyanı. (4 Adet)
 • 4- Sermayenin onbindedördü, Rekabet kurumu pay oranları TTK. Son düzenleme(7099 sayılı kanunla gelen) ile Odamız bünyesinde tahsil edilmektedir.
 • 5- Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı (TTK 349)
 • 6- Kurucu ortakların nüfus cüzdan fotokopileri (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak şekilde 2’er Adet)
 • 7- Kurucu ortakların yerleşim yeri belgeleri (2’er Adet)
 • 8- Nakdi sermayenin ¼ ünün (%25) ödendiğine dair Banka Mektubu ve Dekontu(TTK. Yeni düzenleme(7099 sayılı kanunla gelen) ile Limited Şirketlerde Bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde devam etmektedir.)
 • 9- T.S.Y. madde 29 ‘ e göre Taahhütname (2’ er Adet)
 • 10- Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı,
 • 11- Fuarcılık alanında faaliyet gösterecek şirketlerin ortaklarına yönetim kurulu üyelerine varsa sorumlu müdürlerine ait savcılık doğru kâğıdı.
 • 12- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi
 • 13- Adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 asıl),
 • 15- Şirket Müdürü ortak değil ise Şirket Ortağı Olmayan Müdür Beyan Formu
 • Şirkete birden fazla müdür atanıyor ise bir tanesinin Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca Dışarıdan atanan müdürlerin yanına mutlaka şirket ortaklarından en az birinin müdür olarak seçilmesi gerekmektedir.
 • NOTLAR:
 • 1- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,
 • 2-Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 • 3- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 • 4- Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
 • 5-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
 • 6-Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilecektir.
 • 7-Ana sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Ltd.Şti-A.Ş. Vb. ) varsa ve merkezi Tatvan, Ahlat, Adilcevaz sınırları dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile tüzel kişi şirkette temsil edecek gerçek kişinin imza beyannamesi(3 adet),
 • 8-Şirkete ortak dışı müdür tayin edilmesi halinde; En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK Madde 623/1 )
 • 9-Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin Sicil Müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır.
 • Yabancı Ortak Varsa
 • A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;
 • 1- Varsa ikametgâh tezkeresi noter tasdikli fotokopisi – 2 adet asıl
 • 2- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport çevirisi- 2 adet asıl
 • 3- İmza beyannamesi – 3 adet asıl
 • 4- Vergi Dairesince alınmış geçici vergi numaraları
 • B-Yabancı Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;
 • 1- Apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi ( 1 Asıl, 2 Fotokopi)
 • 2- Apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti aslı ve noter onaylı tercümesi (1 Asıl, 2fotokopi)
 • 3- İştirak kararı noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 asıl, 2 fotokopi)
 • (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
 • 4- Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (1 asıl, 2 fotokopi) . (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
 • 5- Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin; Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) Fotoğrafı (2 adet) Varsa İkametgah tezkeresi noterden onaylı örneği (2 adet asıl) İmza beyannamesi (3 adet asıl)
 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 3,192.80
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 342,00 TL
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname :400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • 1-Dilekçe
 • 2-Vergi Levha Fotokopisi(2 Adet)
 • 3-Ticaret Sicil Müdürlüğünce hazırlanmış imza beyannamesi( 2 Adet)
 • 4-Nüfus cüzdan sureti ve yerleşim yeri belgesi- resimli, onaylı 2’şer adet
 • 5-İşyeri kira ise kira kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi
 • 6-Tutulan defterin noter tasdikli ön yüzünün fotokopisi
 • 7-T.S.Y. Madde 24 ‘e göre Taahhütname
 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 2,014.95
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Kelimesi 0.855 TL
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • 1- Dilekçe ( Yetkili kişilerce imzalanıp dilekçe ekleri belirtilir.)
 • 2- Bakanlık onaylı 2 adet ana sözleşme ve ön izin yazısını aslı
 • 3- İlana tabi kısaltılmış metin 3 adet
 • 4- Kurucu ortakların nüfus cüzdan suretleri ve yerleşim yeri belgeleri ( 2’şer adet)
 • 5- İlk Yönetim Kurulu İmza Beyannamesi(2 Adet)
 • 6- Taahhütname

Kooperatif İşletmeleri

Kuruluş

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi: 523,30 Krş
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe (Unvanı-Merkezi-Vergi Kimlik Numarası)
 • • Noterden onaylı vakıf yetkili organı tarafından alınan 2 nüsha karar sureti, bu kararda işletmenin unvanı, işletmenin açık adresi, sermayesi, temsilcileri, bunların uyrukları kimlik numaraları ve ev adresleri, temsilin şekli, işletme konusu ile işletmenin kuruluş kararının tarihi ile varsa sayısı ve hangi organ tarafından verildiği açıkça belirtilecektir.
 • • Vakfın kuruluşuna ilişkin resmî gazete, noterden onaylı vakıf resmi senedi,
 • • İşletme temsilcilerinin imza beyannamesi, 2 Adet
 • • T.S.Y. madde 24 ‘e göre Taahhütname
 • • Nüfus cüzdanı suretleri, yerleşim yeri belgeleri, (2’şer adet)
 • • İşletmeye ayni sermaye konuluyorsa buna ilişkin mahkeme kararıyla bilirkişi raporunun da verilmesi gerekmektedir.
 • • Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğine dair resmî belge.
 • • Vakıf Senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla noter onaylı bir suret örneği.
 • • Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge.

Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

Kuruluş

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi: 523,30 Krş
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • Dernekler Tarafından Kurulacak İşletmeler
 • • Dilekçe (Ünvanı-Merkezi-Vergi Kimlik Numarası)
 • • Noterden onaylı derneğin yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha karar sureti, (Derneğin amacında ticari faaliyette bulunmak gibi bir husus yoksa bu kararın derneğin genel kurulu tarafından alınması gereklidir. ), bu kararda işletmenin ünvanı, açık adresi, sermayesi, temsilcileri, bunların uyrukları kimlik numaraları ve ev adresleri, temsilin şekli, işletme konusu ile işletmenin kuruluş kararının tarihi ile varsa sayısı ve hangi organ tarafından verildiği açıkça gösterilecektir.
 • • Derneğin kuruluşuna izin veren valilik izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti,
 • • Dernek tüzüğünün noter onaylı son şekli, 2 Adet
 • • İşletme temsilcilerinin nüfus cüzdanı sureti, yerleşim yeri belgeleri -2’şer adet
 • • İmza beyannameleri, 2 adet (Noter onaylı)
 • • 1 adet noter tasdikli Derneğin son yönetim kurulunun seçildiği genel kurul tutanağı
 • • (İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı)
 • • T.S.Y. madde 24 ‘ e göre Taahhütname
 • • Derneğin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge.
 • • Dernek ve Vakıflarda Terkin: Dilekçe-Vakıf veya Derneklere ait işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde vakıf veya derneğin yetkili organlarınca alınmış noter onaylı karar-2 Adet -Mal Beyanı-Ticaret Sicili Gazetesi

Dernekler Tarafından Kurulacak İşletmeler

Kuruluş

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 2,655 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 4.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 300,00 TL
 • Pay Defteri : 300,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 5,00 TL
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Devredilen şirketler için ayrı ayrı Mahkeme Kararı Öz varlık Tespiti- (Ltd.Şti.’lerde YMM Raporu-Faaliyet Belgesi)
 • • Devralan şirketin öz varlığının sermayesini koruduğuna dair mahkeme kararı
 • • Devralan ve Devreden Şirketler için ayrı ayrı Genel Kurulu Kararı. Her bir şirket için 3’er adet Noter onaylı
 • • Birleşme Kararı her bir şirket için ayrı ayrı ( Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına ve yetkili atanmasına ilişkin) 3’er Adet Noter onaylı
 • • Her bir şirketin kendi Bilançoları 3’er Adet
 • • Ortak Bilanço 4 Adet
 • • Birleşme Sözleşmesi ( Her bir şirketin yetkilileri bir araya gelerek hazırlanacak) 4 Adet Noter onaylı
 • • Her bir şirket için ayrı ayrı Borç Taahhütnamesi-Beyannamesi- 3 ‘er Adet Noter onaylı
 • • T.S.Y. madde 24 ‘ e göre Taahhütname
 • • Devralan şirketin ünvanı altında şirket müdürlerinin imza beyannamesi 2 Adet Noter onaylı
 • • Ortaklık Listesi
 • • Her bir şirketin ayrı ayrı en son Ticaret Sicili Gazeteleri
 • • Ortakların nüfus cüzdan suretleri yerleşim yeri belgeleri - 2 şer Adet resimli, onaylı
 • • Sermayenin on binde dördü ( TTK.( 7099 sayılı kanunla gelen) Yeni düzenleme ile Rekabet kurumu payları Odalarca tahsil edilmektedir. )

Limited Şirketlerde Birleşme

Birleşme

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 1.197 Krş.
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Şube açılışı ile ilgili noter onaylı 2 adet karar
 • • Merkeze ait ticaret sicil dosyasının tasdikli suretleri ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri-
 • • Şube temsilcisinin şube ünvanlı altına atılmış Ticaret Sicil Müdürlüklerince onaylı imza beyannamesi- 2 Adet
 • • Şube temsilcisinin resimli onaylı nüfus cüzdan sureti ve yerleşim yeri belgesi- 2 Adet
 • • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmiş T.S.Y. 120. Maddeye göre belge
 • • T.S.Y.24’e göre Taahhütname
 • • Tescil harç makbuzunun aslı
 • • Yabancı sermayeli şirket şubesi ise Bakanlık izin yazısı

Anonim Şirket Şube Açılışı

Açılış

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Kuruluş
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 1.197 Krş.
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Şube açılışı ile ilgili noter onaylı 2 adet karar
 • • Merkeze ait ticaret sicil dosyasının tasdikli suretleri ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri-
 • • Şube temsilcisinin şube ünvanı altına atılmış Ticaret Sicil Müdürlüklerince onaylı imza beyannamesi ( 2 Adet)
 • • Şube temsilcisinin resimli onaylı nüfus cüzdan sureti ve yerleşim yeri belgesi ( 2 Adet)
 • • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmiş T.S.Y. 120. göre belge
 • • T.S.Y.24’e göre Taahhütname
 • • Tescil harç makbuzunun aslı

Limited Şirket Şube Açılışı

Açılış

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: 342.000 TL
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 Adet İmza Beyannamesi (Şube ünvanı altında atılmış)
 • • 2’şer Adet Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti ( resimli muhtar onaylı)
 • • 2 Adet Vergi Levha Fotokopisi
 • • İşyeri kira ise kira kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi
 • • Tutulan Defterin Noter Onaylı Ön yüzünün Fotokopisi
 • • T.S.Y. madde 24 ‘ e göre Taahhütname
 • • Tescil harç makbuzunun aslı

Gerçek Kişi Şahıs İşletmesi Şube Açılışı

Açılış

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 2,655 Krş.
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 9,163.60 TL
 • İşlem Bedeli : 4.000,00 TL
 • Kaydiye : 5.000,00 TL
 • Tasdikname : 400,00 TL
 • Levha : 650,00 TL
 • Oda Kimliği : 400,00 TL
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Bildirim Formu ( 2 Adet )
 • • LTD. ve A.Ş.’lerde Genel Kurulun onayından geçen biri asıl olmak üzere 4 nüsha ana sözleşme
 • • 2 Adet dönüşüm ile ilgili noter onaylı karar
 • • Yeni unvan altında atılmış imza beyannamesi (2 Adet)
 • • Ortakların nüfus cüzdan suretleri ve yerleşim yeri belgesi (2’er Adet)
 • • Mahkemeden öz varlık tespitine ilişkin Bilirkişi Raporu (Öz varlık tespiti eski nevi üzerinden yapılacak)
 • • Öz varlık tespitinde arsa çıkarsa, eski şirket üzerinde Tapudan arsa üzerinde takyidat olmadığına dair yazı
 • • Öz varlık tespitinde araç çıkarsa eski şirket üzerinde, Trafikten rehin olmadığına dair yazı
 • • Taahhütname
 • • En son Ticaret Sicili Gazetesi
 • • Bilanço ve Gelir –Gider Cetveli
 • • Sermayenin on binde dördü, TTK. ( 7099 sayılı kanunla gelen) Yeni düzenleme ile Rekabet kurumu payları Odalarca tahsil edilmektedir.

Şirket Nevi Değişikliği

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Kapanış
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 523,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 2,655 Krş.
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)
 • • En son Tic. Sic. Gazetesi
 • • Tescil harç makbuzunun aslı

Şirket Şube Kapanışı

Kapanış

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)
 • • En son Tic. Sic. Gazetesi
 • • Tescil harç makbuzunun aslı

Şirket Şube Değişiklik

Deşğişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Vergi Dairesinden yazı ( eklenen amaç konu ile ilgili)
 • • Vergi Levha Fotokopisi
 • • T.S.Y Madde 24 ‘e göre Taahhütname

Şahıs Amaç Konu Değişikliği

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe (ayrıntılı şekilde eski adresin ve yeni adresin yer aldığı şekilde)
 • • T.S.Y Madde 24 ‘e göre Taahhütname
 • • Vergi Levha Fotokopisi (Yeni Adres Eklenmiş şekilde)

Şahıs Adres Değişikliği

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe-Ayrıntılı olarak yazılacak eski sermaye yeni sermaye belirtilecek.
 • • T.S.Y Madde 24 ‘e göre Taahhütname

Şahıs Sermaye Artırım

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe,
 • • İlgili vergi dairesinden kayıt kapatma yazısı,

Şahıs Kayıt Kapatma

Terkin

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Ticaret Sicil Müdürlüğüne Ticaret Odası Başkanlığı'na başlıklı tek dilekçe (varisler tarafından imzalı)
 • • Vefat ettiğine dair bir belge

Şahıs Vefatından Dolayı Kayıt Kapatma

Terkin

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe,
 • • 2 adet vekâletname,
 • • 2 adet sözleşme,

Şahıs Acentelik İlanı

Acentelik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet Fesihname

Şahıs Acentelik Feshi

Fesih

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe,
 • • 2 adet vekâletname,
 • • 2 adet sözleşme,

Şirket Acentelik İlanı

Acentelik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Turizm Bakanlığı izin yazısı aslı
 • • 2 adet noter tasdikli karar

Şirket Seyahat Acenteliği

Acentelik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)
 • • T.S.Y. madde 24 ‘ e göre Taahhütname
 • • Kira Kontratı işyeri kendine ait ise Tapu fotokopisi

Şirket Adres Değişikliği

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • A.Ş.’lerde Genel Kurulun, LTD.’lerde Ortaklar Kurulunun onayından geçen 3 adet tadil metni (yetkili kişilerce imzalanmış),
 • • 1 adet noter onaylı karar
 • • T.S.Y. madde 24 ‘ e göre Taahhütname

Şirket Amaç Konu Değişikliği

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • A.Ş.’ lerde Genel Kurulun, LTD.’lerde Ortaklar Kurulunun onayından geçen 3 adet tadil metni (yetkili kişilerce imzalanmış)
 • • Mali Müşavir Raporu- Faaliyet Belgesi (Yeni Tarihli ve Orijinal)
 • • 1 Adet noter onaylı karar (karar ile tadil metinlerinin içeriği tümü ile aynı olacak şekilde)
 • • Sermaye artırım tadil tasarısında ödendiği belirtilen sermayenin şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı
 • • Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış pay cetveli ( LTD. şirketlerde istenmez)
 • • A.Ş ‘lerde ayrıca Genel Kurul evrakları
 • • Arttırılan Sermayenin onbinde dördü, (Anonim Şirketlerde) TTK.( 7099 sayılı kanunla gelen) Yeni düzenleme ile Rekabet kurumu payları Odalarca tahsil edilmektedir.
 • • En son Ticaret Sicili Gazetesi
 • • Ortaklık Listesi
 • • T.S.Y. madde 24 ‘ e göre Taahhütname
 • • Nakdi sermayenin ¼ ünün (%25) ödendiğine dair Banka Mektubu ve Dekontu (Anonim Şirketlerde)

Sermaye Artırımı

Sermaye Değişikliği

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Noter onaylı 1 adet karar, A.Ş.’ lerde Genel Kurulun, LTD.’lerde Ortaklar Kurulunun onayından geçen 3 adet tadil metni (yetkili kişilerce imzalanmış)
 • • En son Tic. Sicil Gazetesi (A.Ş. Ve Koop. Ayrıca Genel Kurul evrakları)
 • • Ortaklık Listesi
 • • T.S.Y. madde 24 ‘ e göre Taahhütname

Unvan Değişikliği

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar
 • • Noter onaylı hisse devir senedi
 • • Yeni hissedarların nüfus cüzdan suretleri (resimli) yerleşim yeri belgesi
 • • Devir alan ortağın pay defterine kaydının noter onaylı sureti
 • • T.s.y. madde 24 ‘ e göre taahhütname
 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe, 2 adet noter onaylı karar, noter onaylı hisse devir senedi, yeni hissedarların nüfus cüzdan suretleri ( resimli ) yerleşim yeri belgesi, devir alan ortağın pay defterine kaydının noter onaylı sureti , t.s.y. madde 24 ‘ e göre taahhütname
 • • Hisse devri ile ilgili 2 adet noter onaylı ortaklar kurulu kararı
 • • Tek ortak olduğu ile ilgili 2 adet noter onaylı ortaklar kurulu kararı (kararın içeriğinde şirketi tek ortak olduğu, kalan tek ortağın yerleşim yeri ve vatandaşlık bilgileri TTK 574. Maddesi gereği yazılması gerekir.)
 • • Müdürler kurulu başkanı ve şirket müdürü seçimi ile ilgili 2 adet noter onaylı ortaklar kurulu kararı
 • • Not: 6102 sayılı Türk ticaret kanununun 624 maddesi gereğince şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
 • • Tek kalan ortak; şirket dışından hisse olarak şirkete dahil oluyor ise ayrı bir ortaklar kurulu kararı alarak şirket müdürü seçilmesi gerekir.
 • • Hisse devir senedi 1 adet noter onaylı
 • • Hisse devrinin ortaklar pay defterine işlendiğini gösterir noter tasdikli suret- 1 adet (hem giren hem de çıkan ortağa ait)
 • • Hisse devrinden sonra şirket müdürü değişiyor ise ya da birden fazla müdür olması durumunda yeni müdürlere ait 1 adet ticaret sicil müdürlüğünce onaylı imza beyannamesi

Hisse Devri Tek Ortaklı

Devir

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Gündem
 • • Hazirun cetveli
 • • Ortaklara duyuru listesi
 • • Adresli ortaklar listesi
 • • Yönetim raporu
 • • Denetim raporu
 • • Gelir-gider cetveli bilanço
 • • Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı, hükümet komiseri katılım yazısının aslı (katılmadıysa katılmadığına dair yazının aslı)
 • • Genel kurulda yönetime ilişkin seçim yapılmışsa noter onaylı 2 adet karar
 • • Seçilen kişilerin imza beyannameleri
 • • Yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan sureti (yönetim kuruluna seçilenlerin)

Anonim Şirket ve Kooperatif Genel Kurulu (Olağan)

Olağan Genel Kurul

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Gündem
 • • Hazirun cetveli
 • • Ortaklara duyuru listesi
 • • Adresli ortaklar listesi
 • • Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 • • Hükümet komiseri katılım yazısının aslı (katılmadıysa katılmadığına dair yazının aslı)
 • • Genel kurulda yönetime ilişkin seçim yapılmışsa noter onaylı 2 adet karar
 • • Seçilen kişilerin imza beyannameleri
 • • Yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan sureti (yönetim kuruluna seçilenlerin)

Anonim Şirket ve Kooperatif Genel Kurulu (Olağanüstü)

Olağanüstü Genel Kurul

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)
 • • A.Ş.ve LTD.’lerde Genel Kurulun onayından geçen 3 adet tadil metni (yetkili kişilerce imzalanmış)
 • • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmiş T.S.Y. 111. Maddeye göre belge
 • • Kuruluştan itibaren Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı dosyanın tasdikli sureti
 • • T.S.Y.24. maddeye göre taahhütname
 • • A.Ş. VE KOOP.’lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.
 • • En son Tic. Sic. Gazetesi

Şirket Merkez Nakli Gelen

Merkez Nakil

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 1 adet noter onaylı karar
 • • A.Ş.ve,LTD.’lerde Genel Kurulun onayından geçen 3 adet tadil metni( yetkili kişilerce imzalanmış)
 • • T.S.Y. 111. Maddeye göre belge
 • • Merkez dosyasının ve Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylanmış suretleri
 • • A.Ş. VE KOOP.’lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.
 • • En son Tic. Sic. Gazetesi

Şirket Merkez Nakli Giden

Merkez Nakli

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)

Şirket Görev Taksimi

Değişiklik

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)
 • • Temsile yetkili kişinin unvan altında atılmış imza beyannamesi
 • • Yetkili kişi şirket ortağı değilse onaylı resimli nüfus cüzdan sureti ve yerleşim yeri belgesi,
 • • T.S.Y.24.Maddeye göre Taahhütname

Şirket Temsil ve İlzam

Yetki Ataması

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)
 • • T.S.Y.24.Maddeye göre Taahhütname

Şirket Yetki Süre Uzatımı

Yetkili Süresi

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu)

Şirket Yetki İptali

Yetki İptali

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • Devir ile ilgili Turizm Bakanlığı izin yazısı aslı,
 • • 2 adet noter onaylı karar, Noter onaylı Hisse Devir Senedi,
 • • En son Tic. Sicil Gazetesi

Seyahat Acenteliği Devri

Devir

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar aynı yevmiye nolu
 • • Tasfiye başlangıç bilançosu
 • • Tasfiye Halinde unvanı altında Tasfiye Memurlarının imza beyannamesi
 • • A.Ş. VE KOOP.’lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir

Anonim Şirket ve Kooperatif Tasfiye Giriş

Tasfiyeye Giriş

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar (aynı yevmiye nolu
 • • Sermayenin tespitine ilişkin mahkeme kararı
 • • A.Ş. VE KOOP.’lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.

Anonim Şirket ve Kooperatif Tasfiyeden Dönüş

Tasfiyeden Dönüş

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar
 • • Tasfiye kapanış bilançosu
 • • A.Ş. VE KOOP.’lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.

Anonim Şirket ve Kooperatif Tasfiye Sonu Kapanış

Tasfiye Sonu Kapanış

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar aynı yevmiye nolu
 • • Tasfiye başlangıç bilançosu
 • • Tasfiye Halinde ünvanı altında Tasfiye Memurlarının imza beyannamesi

Limited Şirket Tasfiye Giriş

LTD Tasfiye

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Ticaret Sicili Tescil Harcı: 330,30 Krş
 • Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli: Ana sözleşmesinde yazılı her kelimesi: 0.756 Krş.
 • Ana Sözleşme Tasdik Ücreti : 2.000,00 TL
 • Genel Kurul Defteri : 150,00 TL
 • Pay Defteri : 150,00 TL
 • Yevmiye, Envanter, Defteri Kebir : Sayfa Başı 2,00 TL
 • İşlem Bedeli : 2.000,00 TL
 • Kaydiye : 2.000,00 TL
 • Tasdikname : 250,00 TL
 • Levha : 400,00 TL
 • Oda Kimliği : 250,00 TL (Her Yetkili İçin)
 • Hizmet Süresi :45 Dakika
 • • Dilekçe
 • • 2 adet noter onaylı karar
 • • Tasfiye kapanış bilançosu

Limited Şirket Tasfiye Kapanış

Tasfiye Sonu Kapanış

0434 827 12 66
0434 827 98 99
Dahili 5 veya 6

 • Individuals

 • Companies