GERÇEK KİŞİLERİN KURULUŞU İÇİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA SİCİLİNE  KAYIT İŞLEMLERİ

* Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır,

1. Gerçek kişiler için 1.1_Oda Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için) (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)  veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

2. 1.3_Dilekçe  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) Dilekçeye bütün nace kodlarınızı yazınız.

3. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi  (2 adet)

4. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi  (2 adet asıl)

5. Fotoğraf  (4 adet)

6. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi)  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7- Yevmiye defteri ön yüz fotokopisi (1 adet).

8. Vergi Dairesinden  “GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME” belgesi (2 adet asıl)

9. İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin kuruluş işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği  (2 adet asıl) aranır.

NOTLAR

1-http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

2- Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 TL ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin 1.4_SMMM / YMM Raporu ve Mali Müşavir faaliyet belgesi

3- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurt dışında ise adresi gösterir 1.5_Beyan

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (4 adet)

ŞUBE AÇILIŞI İÇİN; AÇILACAK ŞUBENİN İŞ KONUSU İLE MERKEZİN İŞ KONUSU AYNI OLMALIDIR, FARKLI İŞ KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA BAŞKA UNVAN ALTINDA YENİ BİR KAYIT OLUŞTURULMASI GEREKLİDİR.

A-MERKEZİ BAŞKA BİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITLI GERÇEK KİŞİLERİN ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Gerçek kişiler için 2.1_Oda Kayıt Beyannamesi   (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

2. 2.3_Dilekçe   (Kayıt olacak kişiler tarafından imzalanmış)

3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri  (1 asıl -1 fot.)

4. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre düzenlenmiş merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge (1 adet asıl-1 adet fot.)

5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi   (2 adet)

6. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi   (2 adet asıl)

7. Fotoğraf   (4 adet)

8. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi) (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

9. Şubenin açılacağı İlgili Vergi Dairesinden  VERGİ GÖRÜNTÜLEME BELGESİ (2 adet asıl)

10- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurt dışında ise adresi gösterir 2.4_Beyan

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (4 adet)

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.  

B-MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE KAYITLI OLAN GERÇEK KİŞİLERİN ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Gerçek kişiler için  2.1_Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

2.  2.3_Dilekçe  (Kayıt olacak kişiler tarafından imzalanmış)

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi   (2 adet)

5. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi   (2 adet asıl)

6. Fotoğraf   (4 adet)

7. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi) (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

8. Şubenin açılacağı İlgili Vergi Dairesinden  VERGİ GÖRÜNTÜLEME BELGESİ (2 adet asıl)  

9- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir 2.4_Beyan

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (4 adet)

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

GERÇEK KİŞİLERİN MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Gerçek kişiler için 3.1_Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

2. 3.3_Dilekçe (Kayıt olacak kişiler tarafından imzalanmış)

3. Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl – 1 fotokopi)

4. Eski Sicil Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş izin yazısı  (1 asıl – 1 fotokopi)

 5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

6. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl)

7. Fotoğraf (4 adet)

8. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi)  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

9. Naklin gerçekleştireceği ilgili Vergi Dairesinden vergi görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

10- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurt dışında ise adresi gösterir 3.4_Beyan

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (4 adet)

NOT: http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

A-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ                

1.  4.1_Dilekçe (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

2. T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş 4.1_1_Taahhütname

 B–AD VEYA SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ 

1. 4.2_Dilekçe (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

2. T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş 4.1_1_Taahhütname

3. Değişiklik

  a. Mahkeme kararı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 2 asıl)

  b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet asıl)

  c. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı (mahkeme ya da noter onaylı örneği 2 asıl) ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet asıl)

4. Yeni çıkartılan, T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi (2 adet)

Not: İsim veya Soyisim değişikliğinde imza örneği değişiyorsa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi)  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

NOT: http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

C-GERÇEK KİŞİ  ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. 4.3_Dilekçe (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış)

2. T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş 4.1_1_Taahhütname

3. Bağlı olduğu vergi dairesinden yeni adresi gösteren vergi görüntüleme  (2 adet asıl)

4-Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres güncellemesi söz konusu ise; şahsın ilgili 4.4_Belediye Başkanlığından Alınacak Yazı (yazıda eski adres yer almak zorundır) ve dilekçe ile başvurusu yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

D-GERÇEK KİŞİ İŞ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

1.  4.5_Dilekçe (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış)

2. T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş 4.1_1_Taahhütname

3. 4.6_Meslek Grubu Değişiklik Dilekçesi (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

4. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş konusu değişikliği (yeni nace bilgisini) gösteren vergi görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

NOT: http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

E-GERÇEK KİŞİ SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

1. 4.8_Dilekçe (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış)

İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin değişiklik işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (2 adet asıl)

2. 4.9_SMMM Sermaye Tespit Raporu (2 adet) ve mali müşavir faaliyet belgesi 

3. T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş 4.1_1_Taahhutname

NOT: http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

1. 5.1_Dilekçe (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

2. Noter onaylı Acentelik Vekâletnamesi (1 asıl- 1 fotokopi)

NOT: http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1. 5.2_Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

2. Noter onaylı Acentelik Fesihnamesi (1 asıl – 1 fotokopi)

NOT: http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

DEVİR EDEN KİŞİ İÇİN

1.    6.1_Dilekçe (Devir  eden kişi tarafından imzalanmış)

2.     Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir ettiğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı aslı

 DEVİR ALAN GERÇEK KİŞİ İÇİN

1.      6.2_Dilekçe (Devir  alan kişi tarafından imzalanmış)

2.       Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir aldığına ilişkin tutulan yoklama tutanağı aslı,vergi levhası fotokopisi

3.       Gerçek kişi için 6.3_Oda Kayıt Beyannamesi (devir alan kişi tarafından imzalanmış)

4.      6.5_Dilekçe (devir alan kişi tarafından imzalanmış)

5.       T.C. Kimlik fotokopisi gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2adet)

6.       E devletten (barkotlu) veya Muhtardan  yerleşim yeri belgesi  (2 adet asıl)

7.       Devir alan kişiye ait Fotoğraf (4 adet)

8.     Devir alan kişinin Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi)  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

9. Ticari işletmenin devrine ilişkin Devir Sözleşmesi (Ticaret Sicil Yönetmeliği madde 133’ e göre: Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi
b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları
c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan
d) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları )

NOT: Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5)

1.    7.1_Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)(2 adet asıl)

2.     Vergi kaydının kapatıldığına dair vergi dairesinde alınan görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

* Vefat nedeniyle kapanış talebinde ölüm belgesi, veraset ilamı veya noterden mirasçılık belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmeli( 1 adet asıl veya aslı gibidir onaylı olmalı) 7.2_Dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

NOT: http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

ESNAF-TACİR AYRIMI KOMİSYONU KARARI SONUCUNDA TERK

1.    7.3_Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış 2 adet asıl)

2.     Esnaf/Tacir ayrımı komisyon kararı (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)

Tıkla, Destek Al
Nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz ?