x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin, 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmektedir.

Yazı devamında, geçiş sürecinde firmaların mağdur olmamasını teminen mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin düzenleyen mer’i mevzuatın yürürlüğe girmesi ile vergi, resim ve harç istisnasi belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin fiziksel ortamda da devam ettirilmesi uygulamasının 01/09/2020 tarihine kadara uzatıldığının daha önce bildirildiği ifade edilmekle birlikte, bu defa;

1. Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020(bu tarih dahil) tarihinekadar uzatılması,

2. Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli onayı ile 31.12.2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi, resim, harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,

3. 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği’nin ilgili hükmü uyarınca, 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine iş ve işlemlerin, 30/09/2020(bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi, hususların kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Paylaş