Kayıt Mecburiyeti

 Tacirlerin Odaya Kayıt Mükellefiyeti

A) Tescil ve İlan

Türk Ticaret Kanunun 42. ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13. Maddesi gereği;

Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs şse ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzalarıda notere tasdik ettirilerek sicil memuruna veirlir.

Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

B) Odaya Kayıt

5174 sayılı kanunun gereği olarak;

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu kanuna göre sanayici sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.

(Şube: Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmasığı halde kendi başına ticari muamele yapan yerlerdir.)

Değişiklikler için;

Tüzel Kişilerde; ünvan değişikliği, iştigal konusu değişikliği, sermaye artırımı , adres değişikliği ve ortak değişikliği tescil gerektirmektedir.

Gerçek Kişilerde; adres değişikliği, ünvan değişikliği ve iştigal konusu değişikliği ve iştigal konusu değişikliği tescil gerektirmektedir. 5174 sayılı kanun gereği ;

- Odaya kaydolunan tacirlerin durumlarında vukua gelen, Ticaret Kanununa göre tescik ve ilan gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde odalara ve borsalara bildirilmesi mecburidir.

- Değişikliklerin firma tarafından bir ay içerisinde Oda  Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi  zorunludur.